Strenger kader voor internationaal wegvervoer van bederfbare levensmiddelen

Vanaf 30 oktober 2016 gelden nieuwe regels voor het internationaal wegvervoer van ?aan bederf onderhevige levensmiddelen?. Ze zijn afgestemd op de Internationale ATP-overeenkomst, opgemaakt in Genève op 1 september 1970, in de versie die momenteel van kracht is.

ATP-overeenkomst

De ATP is het werk van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), één van de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties. De overeenkomst moet de voedselveiligheid tijdens het transport garanderen. Bovendien bevat de tekst strikte regels voor het voertuig en de bijbehorende apparatuur zodat levensmiddelen tijdens het transport niet aan bederf onderhevig zijn.

De tekst wordt regelmatig aangepast aan nieuwe inzichten en evoluties. De regering implementeert nu de versie die momenteel van kracht is. Ze kiest daarbij voor een volledig nieuw Kaderbesluit. Het KB van 18 september 2016 vervangt het KB van 15 oktober 1982 dat wordt opgeheven.

We stippen kort de krachtlijnen aan.

Alleen met speciaal uitgeruste voertuigen

Internationaal vervoer van bederfbare levensmiddelen mag alleen plaatsvinden met daarvoor speciaal uitgeruste voertuigen. Dat zijn geïsoleerde, niet-mechanisch gekoelde, mechanisch gekoelde of verwarmde vervoersmiddelen die beantwoorden aan de veiligheidsnormen (o.a. temperatuurvoorschriften) van bijlage 1 van de Internationale ATP-overeenkomst.

Gelijkvormigheidscontrole

De vervoersmiddelen zijn onderworpen aan gelijkvormigheidscontroles. En ook hier gelden de internationale ATP-normen. Die vereisen een controle vóór de inbedrijfsstelling van het voertuig en nadien minstens om de 6 jaar of wanneer de minister bevoegd voor het Wegvervoer (of zijn gemachtigde) dat eist.

De controle voor de inbedrijfsstelling moet worden uitgevoerd in één van de erkende keuringsstations die op de lijst staat van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties. Deze lijst is beschikbaar op de website www.une-ce.org. De andere controles vinden plaats in een van de instellingen die daarvoor zijn aangeduid door de minister.

Na elke controle wordt een verslag opgesteld. Dat wordt binnen de 2 weken aan het Directoraat-generaal van de FOD Mobiliteit bezorgd.

ATP-certificaat

De FOD Mobiliteit zal een ATP-certificaat opmaken voor voertuigen die beantwoorden aan de normen van bijlage 1 van de ATP-overeenkomst. Het model van het Belgische ATP-certificaat zit als bijlage bij het Kaderbesluit. Het geldt in principe 6 jaar vanaf de eerste inbedrijfsstelling, maar kan worden verlengd. Er zijn ook tijdelijke certificaten.

Aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website www.mobilit.belgium.be. De minister (of zijn afgevaardigde) levert de certificaten af. Kostprijs tot 31 december 2016; 25 euro. Vanaf 2017 wordt het bedrag jaarlijks geïndexeerd.

Het Directoraat-generaal houdt een register bij van de vervoermiddelen waarvoor het Belgische ATP-certificaat werd afgeleverd.

Intrekking en beroep

Het Belgische ATP-certificaat kan worden ingetrokken wanneer het betrokken vervoermiddel niet langer voldoet aan de veiligheidsnormen van de ATP-overeenkomst. De betrokkene kan binnen de 30 dagen na kennisgeving van de weigering of intrekking beroep indienen bij de FOD Mobiliteit. Het beroep heeft geen schorsende werking. De minister (of zijn gemachtigde) doet binnen de 30 dagen uitspraak.

Controle en boete

Vervoermiddelen die bederfbare levensmiddelen vervoeren moeten conform de ATP-overeenkomst, uitgerust zijn met de nodige identificatietekens en een identificatieplaat. Bovendien moet er temperatuurmeter aanwezig zijn voor diepgevroren levensmiddelen.

Daarnaast moet het ATP-certificaat zich aan boord van het vervoermiddel. Is er echter een ATP-plaat aangebracht op het voertuig, dan wordt die aanvaard als certificaat.

Wie niet in orde is met deze regels, riskeert een boete van 115 euro.

Oude certificaten

Het KB van 18 september 2016 treedt in werking op 30 oktober 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. ATP-certificaten die voor deze datum werden afgeleverd, blijven gelden tot de vermelde uiterste vervaldatum.

Bron: Koninklijk besluit van 18 september 2016 betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 20 oktober 2016.

Zie ook
Overeenkomst van 1 september 1970 inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP), BS 4 juli 1998.