Regering-Michel werkt monitoringnormen voor waterkwaliteit bij

De federale regering actualiseert de lijst met normen die de federale overheden moeten volgen bij het monitoren van de waterkwaliteit van de kust- en zeewateren. De aanpassing komt er in uitvoering van Europese wetgeving.

De huidige normen zijn verouderd. Zij focussen enkel op de macro-invertebraten of zijn erg vaag. Zo zijn voor de bemonstering van de fysisch-chemische parameters en de hydromorfologische parameters ?alle relevante CEN/ISO-normen? van toepassing?

De verouderde normen worden dan ook overboord gegooid en vervangen door lijsten met normen per deelaspect. Er komen aparte normen voor de bemonstering van:

de biologische kwaliteitselementen (1 generieke methode);

het fytoplankton (2 EN- en 1 ISO-norm);

de macrofyten en het fytobenthos (5 normen);

de benthische invertebraten (5);

de vissen (4);

de hydromorfologische parameters (2); en

de fysisch-chemische parameters. Wat de bemonstering van de fysisch-chemische parameters betreft, blijft het KB echter even vaag als nu: daar zijn nog altijd ?alle relevante CEN/ISO-normen? van toepassing.

De overheden mogen ook andere nationale of internationale normen toepassen dan degene die worden opgesomd in het KB, op voorwaarde dat die andere normen 'wetenschappelijk gelijkwaardige en even vergelijkbare gegevens' opleveren.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moeten de EU-lidstaten geregeld de goede ecologische en chemische toestand van hun oppervlaktewateren monitoren. Europa eist ook dat de lidstaten bij het bemonsteren gebruikmaken van internationale of Europese normen en werkt de lijst met normen geregeld bij. Vandaar de huidige update.

In principe zijn de gewesten bevoegd voor de monitoring van de goede oppervlaktewatertoestand. Maar de federale overheid is bevoegd voor de kustwateren, de territoriale zee, de beschermde mariene gebieden en de overkoepelende stroomgebiedbeheerplannen, en dus moet ook de federale regering de bijgewerkte normenlijst implementeren. Wallonië heeft dat al eerder gedaan, maar Vlaanderen en Brussel blijven voorlopig in gebreke.
Nochtans moest de Europese richtlijn met de bijgewerkte normen op 20 mei 2016 ten laatste omgezet zijn in nationaal recht?

In werking op:

Koninklijk besluit: 31 oktober 2016 (d.i. 10 dagen na publicatie).

Richtlijn 2014/101/EU: 20 mei 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 4 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand, BS 21 oktober 2016.

Zie ook:

Koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand, BS 13 juli 2010 (bijlage IV, C, 6 bij het KB van 23 juni 2010).

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water), Pb.L. van 31 oktober 2014, afl. 311.