Zonale veiligheidsplannen politie binnenkort 6 jaar geldig

De zonale veiligheidsplannen van de politiezones zullen in de toekomst 6 jaar gelden in plaats van de huidige 4 jaar. De duur van de plannen wordt immers afgestemd op de duur van de lokale bestuursperiode. De lokale besturen en de politiezones krijgen hierdoor meer ruimte en flexibiliteit om de plannen op te stellen. Bovendien kan de inhoud gemakkelijker worden afgestemd op het zesjaarlijkse lokale beleid.

Op zoek naar vereenvoudiging?

Momenteel worden er van de politiediensten veel inspanningen gevraagd. Niet alleen in het kader van terreur en radicalisering, maar ook door de recente gevangenisstakingen en de aanhoudende vluchtelingencrisis. De regering is daarom op zoek naar maatregelen die kunnen zorgen voor minder planlast en administratie en meer efficiëntie. De hervorming van de veiligheidsplannen is daar onderdeel van. Al werd initieel voorgesteld om niet alleen de duur van de zonale veiligheidsplannen aan te passen. Ook de nationale veiligheidsplannen zouden langer gelden: namelijk 5 in plaats van 4 jaar. Maar na advies van Justitie werd van dit idee afgestapt. Het Samenwerkingsakkoord strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid van 7 januari 2014 legt de termijn van het NVP immers uitdrukkelijk vast op 4 jaar. Een eventuele wijziging zou pas mogelijk zijn na een nieuw samenwerkingsakkoord met de deelstaten.

Zonale plannen

De wetgever wijzigt nu dus alleen de duur van de zonale veiligheidsplannen in de Wet op de Geïntegreerde Politiedienst. Door de duur van de zonale plannen te koppelen aan de duur van de lokale bestuursperiode wordt de planlast aanzienlijk verminderd. Tegelijk kunnen de lokale bestuurlijke en gerechtelijke overheden het plan gemakkelijker afstemmen op het lokale beleid.

Maar de aanpassing wordt niet meteen doorgevoerd. Pas vanaf 2020 wanneer de nieuwe lokale bestuursploegen zijn ingewerkt, zal worden gewerkt met 6 jaarlijkse veiligheidsplannen. De wetgever hanteert dus een ruime overgangsperiode.

Vanaf 1 januari 2020

Op 1 januari 2019 starten de nieuw verkozen lokale besturen. Zij krijgen een jaar de tijd voor evaluatie en de opmaak van een nieuw zonaal veiligheidsplan. Dat zal ingaan op 1 januari 2020 en gelden tot 31 december 2026. Op die manier krijgt de bestuursploeg die aan de slag gaat op 1 januari 2025 ook een jaar de tijd voor het opstellen van een nieuw plan. Enzovoort.

Om dit mogelijk te maken worden de lopende zonale veiligheidsplannen verlengd tot 31 december 2019. De zones zullen de huidige plannen wel moeten aanpassen aan het nieuwe nationale veiligheidsplan 2016-2019 'Samen, naar de kern van de zaak'.

Dat werd op 7 juni 2016 officieel voorgesteld. Voor de periode 2020-2024 komt er dus een nieuw NVP dat leidraad zal vormen bij de opmaak van de eerste zesjaarlijkse zone veiligheidsplannen. De nieuwe werkwijze doet trouwens geen afbreuk aan eventuele tussentijdse bijwerkingen. Die blijven mogelijk.

Structuur ongewijzigd

Aan de wettelijke structuur van de zonale veiligheidsplannen wordt niet geraakt. Het omvat nog steeds de prioritaire opdrachten en doelstellingen van de zone, de manier waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt, de capaciteit van de lokale politie, de bijdrage van de lokale politie in uitvoering van federale opdrachten en de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone. Het gaat om een zesjaarlijks beleidsplan van de politie op strategisch niveau met een overzicht van de engagementen van de komende periode. Hoe alles zal gerealiseerd worden, komt aan bod in jaarlijkse actieplannen.

13 november 2016

De wet van 16 augustus 2016 treedt in werking op 13 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus nat betreft de veiligheidsplannen, BS 3 november 2016.