Sociaal inspecteurs stellen inbreuken op flexi-jobregels vast

Een uitvoeringsbesluit bij het Sociaal Strafwetboek heeft 'de met het toezicht belaste overheden' aangeduid, zoals voorgeschreven door het Sociaal Strafwetboek.

Zo bepaalt het KB van 1 juli 2011 dat de sociaal inspecteurs van de volgende diensten of instellingen belast zijn met de vaststelling van de opgesomde inbreuken:

de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid;

de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van FOD Werkgelegenheid;

de algemene directie Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid;

de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ);

de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA);

het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO);

het Fonds voor de Beroepsziekten (FVB);

het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ);

het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv);

de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV);

de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers;

de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP);

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO).

Begin dit jaar heeft men aan het lijstje de bestraffing van de registratieplicht op de arbeidsplaatsen toegevoegd. En nu voegt een wijzigings-KB daar de regeling voor de flexi-jobwerknemers aan toe, namelijk: een verwijzing naar artikel 152/1 van het Sociaal Strafwetboek.
Met ingang van 1 december 2015 bepaalt dat artikel dat de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, die flexi-jobwerknemers tewerkstelt zonder het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie via een systeem te registreren en bij te houden, bestraft wordt met een sanctie van niveau 3. De sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro, hetzij een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro.

De hierboven opgesomde inspecteurs zijn dus voortaan belast met de vaststelling van die specifieke inbreuken. Let wel, sommige benamingen zijn eigenlijk intussen achterhaald. Zo werd de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) op 1 april 2016 omgedoopt tot de ruimere Federale Pensioendienst (FPD).

Het KB van 17 oktober 2016 treedt in werking op 18 november 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 17 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 8 november 2016