Standaardformulier voor automatische uitwisseling grensoverschrijdende fiscale rulings en verrekenprijsafspraken

Vanaf 1 januari 2017 zijn de EU-lidstaten verplicht om automatisch inlichtingen uit te wisselen over grensoverschrijdende fiscale rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken die zij met ondernemingen maken. Europa heeft het standaardformulier vastgelegd dat de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten moeten gebruiken bij de uitwisseling van deze inlichtingen. In dat formulier is ook het taalgebruik geregeld. Het nieuwe formulier is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Standaardformulier

Het standaardformulier voor de verplichte uitwisseling van voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken moet volgende gegevens bevatten (nieuw art. 2bis, uitvoeringsverordening (EU) 2015/2378 en art. 8bis, bijstandsrichtlijn):

de identificatiegegevens van de persoon (geen natuurlijke persoon), en in voorkomend geval van de groep personen waartoe deze behoort;

een samenvatting van de inhoud van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, in algemene bewoordingen gesteld, die niet mag niet leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen die in strijd zouden zijn met de openbare orde;

de data waarop de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak is afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd;

de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, indien vermeld;

de einddatum van de geldigheidsperiode van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, indien vermeld;

het type voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak;

het bedrag van de transactie of reeks van transacties van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, indien vermeld in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak;

de beschrijving van de reeks criteria die zijn gebruikt voor de verrekenprijsvaststelling of de verrekenprijs zelf in het geval van een voorafgaande verrekenprijsafspraak;

de methode die wordt gebruikt voor de verrekenprijsvaststelling of de verrekenprijs zelf in het geval van een voorafgaande verrekenprijsafspraak;

de andere lidstaten, indien er zijn, waarop de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijsafspraak naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn;

personen (geen natuurlijke personen) in de andere lidstaten, indien die er zijn, op wie de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijsafspraak naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn (waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de getroffen personen verbonden zijn), en

de vermelding of de meegedeelde inlichtingen gebaseerd zijn op de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijsafspraak zelf, dan wel op het in lid 3, tweede alinea van artikel 8bis van de bijstandsrichtlijn bedoelde verzoek.

Naast bovenstaande gegevens moet op het standaardformulier ook het veld ?Referentie ruling? voorkomen (nieuw art. 2bis, uitvoeringsverordening (EU) 2015/2378 en bijlage, uitvoeringsverordening (EU) 2016/1963).

Talenregeling grensoverschrijdende fiscale rulings en verrekenprijsafspraken

Alle bovenstaande inlichtingen over grensoverschrijdende fiscale rulings en verrekenprijsafspraken mogen verstrekt worden in één van de officiële werktalen van de EU.

Maar de hiernavolgende inlichtingen moeten daarnaast ook in het Engels worden verstrekt (nieuw art. 2bis, uitvoeringsverordening (EU) 2016/1963):

een samenvatting van de inhoud van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, in algemene bewoordingen gesteld, die niet mag niet leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen die in strijd zouden zijn met de openbare orde;

de beschrijving van de reeks criteria die zijn gebruikt voor de verrekenprijsvaststelling of de verrekenprijs zelf in het geval van een voorafgaande verrekenprijsafspraak, en

de methode die wordt gebruikt voor de verrekenprijsvaststelling of de verrekenprijs zelf in het geval van een voorafgaande verrekenprijsafspraak.

Ter herinnering
De bevoegde autoriteit van een lidstaat die vanaf 1 januari 2017 een voorafgaande fiscale ruling of voorafgaande verrekenprijsafspraak afgeeft of maakt, wijzigt of hernieuwt, moet de bevoegde autoriteiten van alle andere EU-lidstaten en de Europese Commissie automatisch hierover inlichtingen verschaffen.

Deze verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen zal bovendien ook in volgende mate gelden voor rulings of akkoorden genomen vóór 1 januari 2017:

rulings of verrekenprijsafspraken die zijn uitgevaardigd, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, indien die rulings of afspraken nog geldig waren op 1 januari 2014;

rulings of verrekenprijsafspraken die zijn uitgevaardigd, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016 (ongeacht of ze nog steeds geldig zijn of niet);

maar de EU-lidstaten zullen erin kunnen voorzien dat rulings en verrekenprijsafspraken die zijn uitgevaardigd, gewijzigd of hernieuwd vóór 1 april 2016 niet worden uitgewisseld, indien de ondernemingen die dergelijke rulings of verrekenprijsafspraken ontvangen: zich niet hoofdzakelijk bezig houden met financiële activiteiten of beleggingsactiviteiten, en een jaarlijks netto-omzetcijfer op groepsniveau hebben van minder dan 40 miljoen euro.

Over rulings en verrekenprijsafspraken die tussen 1 januari 2012 en eind 2016 zijn afgegeven, moeten uiterlijk op 1 januari 2018 inlichtingen worden uitgewisseld.

CCN-netwerk en Beveiligd centraal register

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zullen de inlichtingen die ze mekaar moeten verstrekken, verzenden via het CCN-netwerk van de Europese Commissie (Common Communication Network).

Er zal een beveiligd centraal register voor de uitgewisselde inlichtingen opgericht worden. Dat zal toegankelijk zijn voor alle lidstaten. Ook de Europese Commissie zal toegang hebben tot dit register, maar enkel om na te gaan of de lidstaten de nieuwe regels correct toepassen.

Het beveiligd centraal register moet op 1 januari 2018 operationeel worden. Tot dan zullen de lidstaten inlichtingen uitwisselen via het CCN-netwerk.

Landenrapport

De moederentiteit van een 'groep van multinationale ondernemingen' (afgekort 'MNO-groep') of een andere rapporterende entiteit, zal vanaf 5 juni 2017 verplicht zijn om jaarlijks, en voor elk fiscaal rechtsgebied waarin zij zaken doen, een landenrapport op te stellen (art. 8bisbis, bijstandsrichtlijn); art. 1, 2), richtlijn (EU) 2016/881).

De rapportageverplichting geldt niet voor een MNO-Groep die met ingang van januari 2015, met betrekking tot een bepaald boekjaar van de groep:

een totaal aan geconsolideerde groepsopbrengsten van minder dan 750.000.000 euro, of

een bedrag in de lokale valuta dat ongeveer gelijk is aan 750.000.000 euro,

heeft behaald in het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het 'te rapporteren boekjaar', zoals weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening van dat voorafgaande boekjaar.

De bevoegde autoriteit van de lidstaat zal ook het landenrapport automatisch moeten uitwisselen via het CCN-netwerk.
De uitwisseling moet gebeuren binnen de 15 maanden na de laatste dag van het boekjaar van de MNO-Groep waarop het landenrapport betrekking heeft. Het eerste landenrapport wordt meegedeeld voor het boekjaar van de MNO-Groep dat begint op of na 1 januari 2016, en wel binnen 18 maanden na de laatste dag van dat boekjaar.

Bij de automatische uitwisseling van inlichtingen over het landenrapport moeten de lidstaten het standaardformulier gebruiken dat in bijlage bij richtlijn (EU) 2016/881 zit. Naast het standaardformulier zitten er ook nog rapportagevoorschriften en een lijst met definities in bijlage bij deze richtlijn.

Talenregeling landenrapport

De lidstaten mogen de inlichtingen over het landenrapport, die ze elkaar automatisch verstrekken, opstellen in één van de officiële talen of werktalen van de Europese Unie.
Maar de nadere informatie of toelichting die de MNO-Groep noodzakelijk acht of die helpt om de verplichte informatie in het landenrapport te begrijpen, moeten daarnaast ook in het Engels worden verstrekt (nieuw art. 2ter, uitvoeringsverordening (EU) 2015/2378). Dit behalve wanneer de verstrekkende lidstaat en alle andere lidstaten waaraan de inlichtingen worden verstrekt, zijn overeengekomen dat een andere officiële taal van de Unie wordt gebruikt.

In werking

De uitvoeringsverordening (EU) 2016/1963 treedt in werking op 30 november 2016. Ze is van toepassing vanaf 1 januari 2017.

De talenregeling voor de automatische uitwisseling van inlichtingen over het landenrapport is van toepassing vanaf 5 juni 2017.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1963 van de Commissie van 9 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2378 wat betreft de standaardformulieren en talenregeling ten behoeve van Richtlijnen (EU) 2015/2376 en (EU) 2016/881 van de Raad, Pb.L., 10 november 2016, afl. 303, 4.

Zie ook:
- Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 146, 3 juni 2016, 8-21.
- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, Pb.L. 18 december 2015, afl. 332, 19.
- Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 18 december 2015, afl. 332, 6;err. Pb.L., 10 september 2016, afl. 243 (art. 1 en art. 2)
- Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L., 11 maart 2011, afl. 64; err., Pb.L., 14 juni 2013, afl. 162 (bijstandsrichtlijn) (art. 8bis, art. 8bisbis en art. 20).