Nieuw KB regelt verkoop e-sigaret

Een KB van 15 februari 2016 regelt het gebruik en de verkoop van elektronische sigaretten in België. De tekst is in werking getreden op 13 maart maar de uitvoering van het KB werd op 8 april al geschorst door de Raad van State.
Nu wordt het bestaande KB opgeheven en vervangen door een KB dat in werking treedt op 17 januari 2017. Dat is 2 maanden na de bekendmaking van de nieuwe tekst in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de Raad van State is de datum van de inwerkingtreding van het eerste KB verwarrend. En de vergoeding van 4.000 euro die fabrikanten of invoerders moeten betalen voor bepaalde types sigaretten is volgens het rechtscollege 'buitensporig en zelfs discriminerend'.

In de nieuwe tekst zien we dezelfde omschrijving van het begrip ?elektronische sigaret?: een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaatje zonder patroon of reservoir. Elektronische sigaretten kunnen bestemd zijn om te worden weggeworpen of middels een navulverpakking en een reservoir navulbaar zijn, of herlaadbaar zijn met een patroon voor eenmalig gebruik.

Het gaat hier nog steeds om de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/40 over tabaks- en aanverwante producten, maar in de nieuwe tekst staat een 'omzettingsvermelding'. We noteren bovendien nog heel wat andere aanpassingen:

1/ De omschrijving van heel wat begrippen is aangepast. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de begrippen 'emissies', 'additief', 'buitenverpakking' en 'verpakkingseenheid'.
Hier verwijst men nu uitdrukkelijk naar de elektronische sigaret of een navulverpakking, in plaats van naar een tabaksproduct of aanverwant product.

De omschrijving van ?ingrediënt? is nieuw: een additief, en alle andere in een elektronische sigaret of aanverwante producten aanwezige stoffen of elementen. En de 'invoerder van elektronische sigaretten en navulverpakkingen' is nu de eigenaar van elektronische sigaretten en navulverpakkingen die op het grondgebied van België zijn binnengebracht of een persoon die het recht heeft om over die producten te beschikken.

'KMR' is een nieuwkomer. Dat staat voor 'kankerverwekkend, mutageen en reprotoxisch'.

2/ De notificatievoorschriften zijn aangepast:

De fabrikant of invoerder, als de eerste geen maatschappelijke zetel heeft in België ?en het product niet genotificeerd heeft?, van elektronische sigaretten en navulverpakkingen dient een kennisgeving in bij de Dienst ?voor elk? van dergelijke producten die zij voornemens zijn in de handel te brengen.

De kennisgeving gebeurt elektronisch, en dit zes maanden vóór de datum waarop zij voornemens zijn het product in de handel te brengen. Voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen die vóór de datum van in werking treden van dit besluit ? voordien was dat 20 mei 2016 - reeds in de handel zijn gebracht, geschiedt de kennisgeving binnen de zes maanden na die datum.

Voor elke substantiële verandering van het product wordt een nieuwe kennisgeving gedaan. Hier verduidelijkt men voortaan wat dat precies betekent, onder andere: in het geval van een wijziging in de kwalitatieve of kwantitatieve samenstelling. De informatie in de kennisgeving is nagenoeg ongewijzigd.

De vergoeding van 4.000 euro per nieuw genotificeerd product is geschrapt. De informatie wordt op een voor de consument toegankelijke website bekendgemaakt en men houdt rekening met bedrijfsgeheimen. Iedere persoon die een kennisgeving voorlegt, moet voortaan een retributie van 165 euro betalen.

3/ Bij de samenstellingsvoorschriften noteren we dat bepaalde additieven in de nieuwe tekst worden opgesomd.

De nicotinehoudende vloeistof bevat namelijk geen van de volgende additieven:

vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een elektronische sigaret gezondheidsvoordelen biedt of minder gezondheidsrisico's oplevert;

cafeïne of taurine of andere additieven en stimulerende substanties die in verband worden gebracht met energie en vitaliteit;

additieven die emissies kleuren;

additieven die in onverbrande vorm KMR-kenmerken hebben.

De verwijzing naar het KB van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten is geschrapt. Ook bij de waarschuwingen is dat het geval.

4/ De waarschuwingen zijn aanzienlijk uitgebreid:

Op elke verpakkingseenheid van een elektronische sigaret of een navulverpakking en elke buitenverpakking staan de gezondheidswaarschuwingen in het Nederlands, Frans en Duits. Elke taal wordt afgedrukt op een nieuwe lijn.

Gezondheidswaarschuwingen beslaan de gehele daarvoor bestemde oppervlakte van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking. Commentaren, parafraseringen of verwijzingen naar deze waarschuwingen mogen op geen enkele manier voorkomen.

De gezondheidswaarschuwingen op een verpakkingseenheid en op elke buitenverpakking zijn zodanig afgedrukt dat zij niet verwijderd kunnen worden, niet uitwisbaar en volledig zichtbaar zijn. Ze mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verborgen of onderbroken door accijnszegels, prijsaanduidingen, veiligheidskenmerken, omhulsels, hulzen, dozen of andere zaken.

De gezondheidswaarschuwingen blijven bij het openen van de verpakkingseenheid intact.

Gezondheidswaarschuwingen worden omgeven door een 1 mm brede zwarte rand binnen de voor deze waarschuwingen bestemde oppervlakte.

De informatie op de bijsluiter is nagenoeg ongewijzigd. Er wordt expliciet vermeld welke elementen verpakkingseenheden en eventuele buitenverpakkingen niet mogen bevatten. Bijvoorbeeld: de suggestie dat een bepaalde elektronische sigaret of een navulverpakking biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft.

Bovendien mogen de verpakkingseenheden en buitenverpakkingen geen economische voordelen suggereren door gedrukte tegoedbonnen, aanbiedingen voor korting ?
De verboden elementen en kenmerken omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, symbolen, namen, merken en al dan niet figuratieve tekens, zo blijkt uit het nieuwe KB.

Verder kunnen we aanstippen dat de gezondheidswaarschuwing ook in het Frans en in het Duits opgenomen is in het nieuwe KB. En de voorschriften voor die waarschuwing, zoals het lettertype en de oppervlakte, zijn ook opgenomen in de tekst.
Bovendien kan de bevoegde minister bijkomende voorwaarden vaststellen voor de inhoud en de voorstelling van de informatie op de bijsluiter.

5/ De verbodsregels voor de verkoop van elektronische sigaretten op afstand zijn anders geformuleerd: 'De verkoop aan consumenten van elektronische sigaretten en navulverpakkingen op afstand is verboden.' Er is geen sprake meer van 'aankoop' en de consument wordt uitdrukkelijk vermeld.

Bron: Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, BS 17 november 2016

Zie ook:
? Schorsing door de Raad van State (uittreksel), BS 20 april 2016 .
? Koninklijk besluit van 15 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, BS 3 maart 2016