Prioriteit voor open data rond milieu, geografie en mobiliteit

De Vlaamse overheid geeft op haar portaalsite ?Open data Vlaanderen? voorrang aan datasets rond geografie, milieu, mobiliteit, economie en statistiek. De open data mogen in principe vrij hergebruikt worden. Zowel voor niet-commerciële, als voor commerciële doeleinden. Als er voor het hergebruiken van overheidsinformatie toch een vergoeding gevraagd wordt, dan moet die vergoeding berekend worden volgens de regels die de Vlaamse regering nu vastlegt.

Prioriteit voor?

De Vlaamse decreetgever staat het hergebruiken van overheidsdocumenten voor niet-publieke doeleinden principieel toe. Om de zoektocht naar de beschikbare overheidsinformatie te vergemakkelijken, bepaalde de decreetgever al dat de administratie overzichtslijsten zou publiceren van de gegevens die al online, in een gemakkelijk leesbaar formaat beschikbaar zijn.

In het uitvoeringsbesluit van 16 september 2016 zegt de Vlaamse regering dat die overzichtslijsten gepubliceerd zullen worden op een portaalsite en dat ook andere instanties van die portaalsite gebruik mogen maken als zij gegevens ter beschikking willen stellen in een open en toegankelijk formaat.

De website zal prioriteit geven aan bestuursdocumenten die betrekking hebben op geografie, milieu, mobiliteit, economie en statistiek.
Bevoegd minister-president Geert Bourgeois kan na advies van een coördinatiecommissie deze prioriteitenlijst aanpassen.

In de praktijk functioneert de Open Data-website al, en staat er al heel wat informatie op. Zoals: de aanrijtijden op de invalswegen naar de stad Gent, bodemkaarten, lijsten met zonevreemde bedrijven,?
Er zijn al 4.043 datasets vrij beschikbaar.

Toch een vergoeding?

Naast de informatie die vrijgegeven wordt op de portaalwebsite, beschikken de Vlaamse gemeenschaps- en gewestdiensten en de lokale besturen uiteraard nog over heel wat andere relevante data en documenten. Volgens de decreetgever mogen de overheden een vergoeding vragen voor het ter beschikking stellen van die informatie voor hergebruik. Maar die vergoeding moet beperkt blijven tot de 'marginale kosten voor de vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding' van de gegevens.

Welke kosten 'marginaal' zijn, wordt toegelicht in het nieuwe uitvoeringsbesluit. Dat zijn uitsluitend de volgende kostenposten:

infrastructuurkosten. Dus de kosten voor ontwikkeling, softwareonderhoud, hardwareonderhoud en connectiviteit, maar alleen het deel ervan dat noodzakelijk is om de bestuursdocumenten beschikbaar te kunnen maken;

kopieerkosten;

behandelingskosten. Bv. verpakkingsmateriaal om de informatie ter beschikking te kunnen stellen;

overlegkosten. Bv. telefoonkosten;

leveringskosten; en

kosten om te voldoen aan speciale verzoeken. Zoals wanneer de aanvrager de informatie in een speciaal formaat wil krijgen.

Het decreet op het hergebruik van de overheidsinformatie bevat echter ook uitzonderingen op het 'marginalekostenregime'. O.m. voor overheidsinstanties die voor een groot deel zelfbedruipend moeten zijn, en voor bibliotheken en archieven. Die instanties kunnen méér kosten doorrekenen. Het besluit somt ook hun kostenposten netjes op, en zegt in welke mate zij nog een extra 'redelijk rendement op de investering' mogen vragen.

Modellen

Het besluit bevat in bijlage nieuwe modellen voor het ter beschikking stellen van de informatie:

een CCO-verklaring, waarin de overheidsinstantie volledig afstand doet van haar auteursrechten en er dus recht is op gratis hergebruik zonder voorwaarden;

een modellicentie voor gratis hergebruik met voorwaarden; en

een modellicentie voor hergebruik na vergoeding.

De oude modellen worden opgeheven.

De overheidsinstanties mogen ook een eigen model ontwerpen na een 'gemotiveerde melding' aan het coördinatiecomité.

Interne uitwisseling en evaluatie

Het besluit regelt tot slot nog het uitwisselen van datasets tussen de verschillende administraties onderling en het bepaalt dat het coördinatiecomité om de 2 jaar verslag moet uitbrengen over de toepassing van deze regels.

In werking op:

28 november 2016.

Met overgangsregeling voor de lopende licenties.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, BS 18 november 2016.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie bij de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, BS 5 november 2007 (opgeheven besluit).

Ministerieel besluit van 8 oktober 2007 met betrekking tot vastlegging van de modellicentie inzake hergebruik van overheidsinformatie, BS 5 november 2007 (opgeheven MB).