Schadelijk organisme moet niet meer gemeld worden aan burgemeester

Een particulier, een rechtspersoon, een natuurvereniging, een landbouwer, een exploitant? Kortom al wie een organisme ontdekt dat schadelijk zou kunnen zijn voor planten of plantaardige producten, heeft een meldplicht. In principe moet de ontdekking gemeld worden aan de burgemeester of aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De federale regering schrapt nu de melding aan de burgemeester, maar behoudt de melding aan het Federaal Voedselagentschap. De regering voert ook een termijn in waarbinnen de melding moet gebeuren en verruimt het toepassingsgebied.

Het houden van schadelijke organismen - en hun culturen - is verboden. Het Fyto-KB van 10 augustus 2005 zegt dat elke 'verantwoordelijke' het vóórkomen van zo'n organisme moet melden aan de burgemeester of aan het Federaal Voedselagentschap. Elke burgemeester moet een register bijhouden waarin hij de aangiftes van schadelijke organismen noteert. De burgemeester moet bij elke aangifte ook onmiddellijk het agentschap verwittigen.
Een KB van 9 november 2016 ontlast de lokale besturen van die opdracht.

Vanaf 1 januari 2017 moet de verantwoordelijke alleen nog het Federaal Voedselagentschap op de hoogte brengen. De meldplicht ligt dan wel bij iedereen die weet heeft van de aanwezigheid van een schadelijk organisme én bij iedereen die reden heeft om de aanwezigheid van zo'n organisme te vermoeden.

Zowel degene die zekerheid heeft, als degene die de aanwezigheid van een schadelijke bacterie, schimmel, virus, insect of nematode vermoedt, moet dat binnen de 10 dagen - schriftelijk - melden aan het agentschap.

Het Federaal Voedselagentschap krijgt bovendien de bevoegdheid om alle informatie op te vragen waarover de melder beschikt.

De meldplicht bij schadelijke organismen is erg ruim, en treft zowel eigenaars, als huurders of gebruikers. De verplichting kan betrekking hebben op organismen die gevonden worden op terreinen - cultuurgronden, braakliggende gronden, bossen of reservaten -, als op organismen die aangetroffen worden in transportmiddelen, gebouwen, opslagplaatsen en andere voorwerpen.

In werking op:

1 januari 2017 (art. 3 van het KB).

Bron: Koninklijk besluit van 9 november 2016 tot wijziging, wat de meldingsplicht betreft, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, BS 29 november 2016.

Zie ook:

Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, BS 31 augustus 2005 (Fyto-KB).

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, Pb.L. 10 juli 2000, afl. 169 (art. 15bis van de Fyto-richtlijn).