Sneller door brownfieldconvenantenprocedure

Vlaanderen versnelt de procedure voor het afsluiten van overeenkomsten voor zwaar verontreinigde en verwaarloosde terreinen. Dat doet het door het ontvankelijkheidonderzoek en het gegrondheidsonderzoek samen te voegen en door nog slechts één inspraakmoment te organiseren. Terzelfder tijd worden een aantal aspecten van de procedure doorgeschoven naar een nog te publiceren uitvoeringsbesluit.

Héél klein beetje sneller

Het duurt meestal vele jaren vooraleer een brownfieldconvenant rond is, maar in een poging om de procedure toch wat in te korten, verloopt het opstarten van de onderhandelingen vanaf nu in 6 stappen:

Projectontwikkelaars, eigenaars en andere zakelijkrechthouders, personen die financiële middelen inbrengen, en overheden kunnen met een standaardformulier een verzoek indienen om convenantonderhandelingen op te starten voor een brownfield. Een brownfield is volgens het Brownfieldconvenantendecreet: ?een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen?. Bij hun aanvraag voegen zij een rapport en informatie over een mogelijke bodemverontreiniging.

De Vlaamse regering publiceert een kaartje met de voorlopige afbakening van het projectgebied in het Belgisch Staatsblad.

Eigenaars en andere zakelijkrechthouders op gronden of gebouwen binnen dat projectgebied die niet optreden als actor ? die dus niet het initiatief namen ? worden van de voorlopige afbakening als projectgebied op de hoogte gebracht met een aangetekende brief.

Binnen de 30 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of na het ontvangen van de aangetekende brief kan iedere belanghebbende tegen de voorlopige afbakening bezwaar indienen bij de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering beoordeelt de bezwaren en beslist daarna over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvraag. Zij biedt de indieners de mogelijkheid om eventuele gebreken in de aanvraag te remediëren.

Als de aanvraag ontvankelijk en volledig is, start de Vlaamse regering de onderhandelingen op.

Het verdere verloop van de procedure blijft ongewijzigd.

De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot het sluiten van een overeenkomst - 'brownfieldconvenant' - waarin afspraken worden gemaakt over de maatregelen die uitgevoerd zullen worden binnen het projectgebied, over het al of niet verwerven van gronden, en over de procedures en timing.

Brownfield-partners

Alle verwijzingen naar de éénloketfunctie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en naar de Brownfieldcel worden geschrapt. Niet omdat die overheidspartners hun rol verliezen. Wel omdat hun rol wordt overgeheveld naar het toekomstige uitvoeringsbesluit.

Afdeling Vastgoedtransacties

Tot slot nog een kleine correctie: voor de uitvoering van een onteigeningsplan kan de eigenaar zich laten vertegenwoordigen door afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in plaats van door de federale aankoopcomités.

En het uitvoeringsbesluit?

Het is blijkbaar de bedoeling dat het uitvoeringsbesluit zeer snel volgt. Alle wijzigingen moeten immers op 1 januari in werking treden. Over een dikke 2 weken dus?

In werking op:

1 januari 2017.

Bron: Decreet van 18 november 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, BS 13 december 2016.

Zie ook:

Decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, BS 19 juni 2007 (Brownfieldconvenantendecreet).