OCMW's krijgen extra middelen voor begeleiding vluchtelingen

De OCMW?s krijgen extra middelen voor de opvolging van erkende vluchtelingen en personen met een subsidiaire beschermingsstatus. Het huidige budget blijkt immers onvoldoende binnen de huidige vluchtelingencrisis.
Er zijn de voorbije maanden een pak erkende vluchtelingen en vreemdelingen met een subsidiaire beschermingsstatus bijgekomen. Om hun maatschappelijke integratie te garanderen en ieder van hen een gepaste begeleiding naar een woning, school voor de kinderen, opleidingen, enz. te kunnen aanbieden, is extra steun noodzakelijk. De wetgever voorziet daarom in een bijkomende toelage van 10% van het totaalbedrag voor maatschappelijke hulp of het leefloon.
Het gaat echter om een tijdelijke maatregel in het kader van de huidige asielcrisis. De regeling is dus beperkt tot de jaren 2016 en 2017. In de parlementaire documenten wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de bijkomende toelage geldt voor alle nieuwe dossiers in verband met de subsidiair beschermden en de erkende vluchtelingen voor het hele jaar 2016 en 2017.
De kostprijs werd geraamd op 6,501 miljoen euro voor 2016 en 12,726 miljoen euro voor 2017.
De wet van 21 november 2016 is retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2016.

Bron: Bron:

Bron: Wet van 21 november 2016 tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure, BS 13 december 2016.

Zie ook:

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, BS 6 mei 1965.

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002.

Wetsontwerp tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure, Parl. St. Kamer 2016, nr. 54K20662/001.