Mobiele operatoren moeten meewerken aan 'Alert-SMS'

Binnenkort zal iedereen die zich in de buurt van een ramp of noodsituatie bevindt, een sms-berichtje krijgen waarin staat wat er aan de hand is en wat ze op dat moment het beste doen. Het systeem daarvoor, Alert-SMS, is in volle ontwikkeling. En ook de wetgeving krijgt verder vorm. Net voor het jaareinde worden mobiele operatoren, via een eerste basiswet, verplicht om hun netwerken en diensten ter beschikking te stellen voor het systeem. Zowel voor testsituaties als the real deal.
De tekst zorgt alvast voor de nodige aanpassingen in de Wet op de Elektronische Communicatie. En verduidelijkt meteen dat nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig zijn, vooral wat betreft de testberichten.

Ruime omschrijving

De wetgever hanteert in de WEC een ruime omschrijving van de medewerkingsplicht: operatoren die mobiele elektronische communicatiediensten aanbieden zijn verplicht om hun netwerken en diensten ter beschikking te stellen van 'het centrale communicatieplatform van de minister van Binnenlandse Zaken' om burgemeesters, provinciegouverneurs, de overheid van de Brusselse Agglomeratie en de minister van Binnenlandse Zaken permanent in staat te stellen om de bevolking via berichten te waarschuwen in geval van dreigend gevaar of een grote ramp en om ze te informeren over de gevolgen. Hetzelfde geldt voor testberichten.
Maar de wetgever geeft wel een precieze omschrijving van het begrip 'dreigend gevaar'. Het gaat om een verhoogd risico voor het imminente opstarten van een gemeentelijke, provinciale of federale fase, voor een imminente daad van terrorisme, voor een dreigend terroristisch misdrijf of voor een dreigende schending van de openbare orde, de veiligheid of de bescherming van de fysieke integriteit van de personen ter gelegenheid van diplomatieke of protocollaire evenementen. Bij grote rampen wordt dit risico werkelijkheid.

Opstart nog niet voor morgen

Vooraleer het systeem effectief kan worden toegepast, zijn nog een pak uitvoeringsbepalingen nodig. Zo moet nog per type mobiele elektronische communicatiedienst worden geconcretiseerd wat de medewerkingsplicht precies inhoudt. Ook de inhoud van de testberichten, de manier waarop ze worden verzonden en de frequentie van de tests staat nog niet op papier.

Privacy

Om de verspreiding van berichten in een bepaalde zone mogelijk te maken, mogen de operatoren de locatiegegevens van de personen die zich in de betrokken zone bevinden al verwerken, zonder instemming van deze personen of zelfs wanneer deze personen dat weigeren in het kader van andere doelstellingen.
Maar de operatoren moeten de locatiegegevens vernietigen van zodra ze niet meer nodig zijn voor de noodberichten. Overleg met de bevoegden van het Alert-SMSsysteem is daarvoor wel vereist.

Kosten ten laste van de operatoren

De operatoren dragen de kosten van

de ingangs- en uitgangspunten op hun eigen netwerken en diensten voor het uitwisselen van informatie via Alert-sms;

aanpassingen binnen hun eigen netwerken en diensten die nodig zijn om aan het systeem mee te werken;

het verspreiden van de berichten en het uitwisselen van informatie tussen de operatoren en het systeem;

het verspreiden van de testberichten.

BE-Alert

Het Alert-SMSsysteem vormt een aanvulling op BE-Alert, het centrale communicatieplatform dat wordt gebruikt om via diverse kanalen (SMS, spraakoproepen, sociale media, enz.) burgers te verwittigen bij (potentiële) noodsituaties. BE-Alert verstuurt alleen een melding naar vaste of mobiele telefoontoestellen van burgers die zich geregistreerd hebben in de BE-Alert databank. Dat is niet nodig in het Alert-SMSsysteem. Met dit systeem kunnen sms-jes worden verstuurd naar àlle actieve mobiele toestellen in een bepaalde zone. Dus ook naar mensen die gewoon ergens passeren, kort verblijven of tijdelijk aan het werk zijn (pendelaars, toeristen, leveranciers, enz.).

29 december 2016

De wet van 7 december 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 december 2016.

Bron: Wet van 7 december 2016 tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, BS 19 december 2016.

Bron:

Zie ook:
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, Parl. St. Kamer 2016, 54K2031/001.