Certificaat bevestigt uitvoering minnelijke schikking bij landschap of gebouw met erfgoedwaarde

De onroerenderfgoedinspecteurs hebben een hele waaier van instrumenten om de regels op het onroerend erfgoed te doen respecteren: zachte maatregelen, zoals raadgevingen en aanmaningen, bestuurlijke maatregelen, gerechtelijke maatregelen, financiële maatregelen en ? sinds kort ook ? minnelijke schikkingen. Die laatste hebben het voordeel dat de overtreder meer tijd krijgt om te betalen, om de schade te herstellen of om andere maatregelen te nemen, en dat hij bepaalde werken kan uitvoeren zonder zijn recht op premies te verliezen. De minnelijke schikking is echter aan strenge regels onderworpen en vereist onder meer een ?certificaat van uitvoering?. In het Belgisch Staatsblad van 9 december 2016 werd er een model van zo?n certificaat gepubliceerd.

In het certificaat van uitvoering bevestigt de onroerenderfgoedinspecteur:

dat er een proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van minnelijke schikking is opgemaakt voor een archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap of stads- en dorpsgezicht;

dat alle verschuldigde bedragen betaald zijn; en

dat de minnelijke schikking correct en integraal is uitgevoerd.

Het dossier kan dus gesloten worden. Of, zoals het in het Onroerenderfgoeddecreet staat: 'De uitvoering van de minnelijke schikking bevestigd in het certificaat, dooft elk verder recht op herstel of vergoeding van schade, geleden door het algemeen belang naar aanleiding van de inbreuken of misdrijven, omschreven in de akte'.

De akte waar hier naar verwezen wordt is de officiële akte waarin de minnelijke schikking werd uitgeschreven, die geregistreerd werd, en die werd overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Een minnelijke schikking is alleen mogelijk onder voorwaarden. Zo moeten alle zakelijkrechthouders op het onroerend goed door de minnelijke schikking gebonden zijn. De termijn voor de uitvoering van het herstel mag ten hoogste 8 jaar bedragen en de schadevergoeding voor het vernietigen van de erfgoedwaarden moet binnen de 2 jaar betaald zijn. Bovendien moet de minnelijke schikking in een dwangsom voorzien voor het geval de minnelijke schikking niet tijdig zou worden uitgevoerd. Minnelijke schikkingen zijn ook niet mogelijk wanneer de permanente schade aan de erfgoedwaarden van het goed geraamd wordt op meer dan 50.000 euro.

In werking op:

19 december 2016 (D.i.: 10 dagen na bekendmaking in het BS).

Bron: Ministerieel besluit van 25 november 2016 betreffende het certificaat voor de uitvoering van een minnelijke schikking onroerend erfgoed, BS 9 december 2016.

Zie ook:

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, BS 17 oktober 2013 (art. 11.6.1. e.v. van het Onroerenderfgoeddecreet over de minnelijke schikking).