Welke omzendbrieven inzake ruimtelijke ordening zijn nog relevant?

Minister van Omgeving Joke Schauvliege is eens door de omzendbrieven gegaan die momenteel bestaan op het vlak van ruimtelijke ordening en zij is tot de vaststelling gekomen dat er 31 mogen worden opgeheven?
Er blijven er nog maar 15 over.

Maar ook bij die 15 nog relevante circulaires moet enig voorbehoud worden gemaakt. Er zijn omzendbrieven bij die dateren van 1991, en toen was er nog geen sprake van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) of van het Omgevingsvergunningsdecreet. En al helemaal niet van een Omgevingsdepartement.

De minister verklaart dan ook uitdrukkelijk dat de overblijvende omzendbrieven 'niet onverkort' mogen toegepast worden en dat ze 'ten allen tijde gelezen dienen te worden in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving of structuren'. Dat voorbehoud geldt zeker als de omzendbrieven al 'meerdere tientallen jaren oud zijn', aldus de minister.

Overigens werden maar enkele van de relevante omzendbrieven bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Omzendbrieven zijn immers meestal interne documenten met richtlijnen over hoe de overheid in de praktijk invulling zal geven aan de wetgeving. Ze zijn dan ook niet bindend voor ondernemingen of particulieren, maar zij kunnen soms handig zijn om uw dossier te versterken.

Hierbij vindt u het lijstje van de circulaires die de minister nog steeds actueel acht, in omgekeerde chronologische volgorde:Omzendbrieven RO Thema Nr. Datum Opschrift Mest (1) RO/2016/0 08/07/2016 Vervanging van bijlage 1 bij Omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting Stakingsbevel (1) RO/2015/01 24/04/2015 Addendum bij omzendbrief RO/2014/03 betreffende het afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik Stakingsbevel (2) RO/2014/03 06/06/2014 Afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik Windenergie RO/2014/02 25/04/2014 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines Sociaal wonen Zdr. nr. 04/04/2014 Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren VSGB RO 2012/01 25/05/2012 Bouwlagen Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel Handel RO 2011/01 16/12/2011 Afwegingskader voor grootschalige detailhandel Landbouw RO 2010/01 07/05/2010 Ruimtelijk beleid binnen de herbevestigde agrarische gebieden Werken van algemeen belang RO 2008/01 22/02/2008 Toepassing van artikel 103 en artikel 127 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De anticipatieve vergunning voor werken van algemeen belang Mest (2) RO 2006/01 19/05/2006 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting Woonuitbreidingsgebied RO 2002/03 25/10/2002 In verband met het opmaken van een gemeentelijke woonbehoeftestudie en het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden met of zonder woonbehoeftestudie. Verval RO 2001/01 14/12/2001 Omtrent de verkavelingen met grondafstand. Vervalregeling met betrekking tot onbebouwde percelen. Voetgangers RO 1998/2 23/03/1998 Betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer. Gewestplannen Zdr. nr. 08/07/1997 Betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse Zdr. nr. 19/06/1991 Bijzondere voorschriften gevoegd bij het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

U vindt de integrale tekst van alle nog actuele omzendbrieven op de website van het Agentschap Ruimte Vlaanderen. Op diezelfde website vindt u trouwens ook 2 omzendbrieven van het voormalige departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) over het waterbergend vermogen van de signaalgebieden, en die hebben ook een grote ruimtelijke impact.

In werking op:

21 december 2016 (D.i. op de dag van publicatie in het BS).

Bron: Omzendbrief RO 2016/02 van 14 november 2016 betreffende de verdere opheffing van omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening. - Herwerking 2016, BS 21 december 2016.