Flexi-jobs: nieuw in de RSZ-aangifte

De wetgever brengt technische aanpassingen aan met betrekking tot de ?dagelijkse wijziging? van de voorafgaande RSZ-aangifte (Dimona) van gelegenheidswerknemers en de ?datum van uitdiensttreding?. En verklaart deze bepalingen van toepassing op de flexi-jobs in de horeca.

Deze aanpassingen vloeien voort uit twee wetteksten: de wet van 1 december 2016 over de Dimona en het KB van 13 december 2016 tot wijziging van het KB besluit sociale zekerheid.

'Dagelijkse wijziging' van het einde van de arbeidsprestaties

In twee situaties mogen bepaalde werkgevers het 'einduur van de arbeidsprestatie' rechtzetten dat initieel voorzien was in de 'voorafgaande aangifte' aan de RSZ (Dimona):

Wanneer de gelegenheidswerknemer zijn arbeidsprestaties vroeger dan voorzien eindigt: de rechtzetting moet plaatsvinden tot het einde van de kalenderdag waarop de gegevens over de arbeidstijd betrekking hebben (d.i. vóór middernacht van de betrokken dag).

Wanneer de gelegenheidswerknemer zijn arbeidsprestaties later dan voorzien eindigt: de werkgever moet het einduur uiterlijk wijzigen binnen de 8 uren die volgen op de in de initiële aangifte voorziene eindduur. Wanneer het initieel aangekondigde einduur tussen 20u en 24u ligt, heeft de werkgever tijd tot de volgende dag om 8 uur ?s ochtends.

Deze 'dagelijkse wijziging' van de Dimona is van toepassing op werkgevers uit de sectoren van de tuinbouw, de landbouw en het hotelbedrijf (horeca). Deze bepaling geldt ook voor werkgevers van het paritair comité voor de uitzendarbeid als de gebruiker tot een van de eerder vermelde sectoren behoort.

Sinds 16 december 2016 is deze bepaling ook van toepassing op werkgevers in de horeca die flexi-jobwerknemers tewerkstellen van wie de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd mondeling wordt gesloten.

Aangifte van uitdiensttreding

Wanneer de tewerkstelling eindigt, moet de werkgever aan de RSZ de datum van uitdiensttreding van de werknemer melden, uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het einde van de aangegeven tewerkstelling. Maar de werkgever is van die formaliteit vrijgesteld als deze einddatum overeenstemt met de datum die in de initiële Dimona vermeld stond als datum van uitdiensttreding (of van einde van de tewerkstelling, enz.)

Deze regel was tot nu toe van toepassing voor de hogervermelde werkgevers, én voor werkgevers die jongeren tewerkstellen in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. Voortaan geldt ze ook voor werkgevers die werknemers met een flexi-job tewerkstellen.

Sinds wanneer

De aanpassingen met betrekking tot de 'dagelijkse wijziging? van de Dimona treden in werking op 16 december 2016, d.i. de datum van bekendmaking van de wet van 1 december 2016 in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen met betrekking tot de 'uitdiensttreding' zijn daarentegen van toepassing vanaf 19 december 2016, d.i. de datum van bekendmaking van het KB van 13 december 2016 in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 1 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 16 december 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 13 december 2016 tot wijziging van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels voor wat betreft de studentenarbeid en de flexi-jobs in de horecasector, BS 19 december 2016.