Nieuwe berekeningsbasis voor werkloosheids- en ziekte-uitkeringen

Het loon dat men hanteert bij de berekening van de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen wordt aangepast met ingang van 30 december 2016. Het is van toepassing op de risico?s die vanaf deze datum plaatsvinden.

Daartoe wordt het KB op het uniform begrip ?gemiddeld dagloon? gewijzigd. Dat loon is immers de basis voor de berekening van de uitkeringen. De aanpassingen situeren zich op het vlak van de samenstelling van de berekeningsbasis van de uitkeringen en bij het tijdstip waarop het gemiddeld dagloon wordt bepaald.

30 december 2016

Een programmawet heeft eind 2014 al de mogelijkheid gecreëerd om bij KB het loon te wijzigen dat als berekeningsbasis dient voor de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen die worden betaald in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Bedoeling is om de uitkeringsstelsels meer fraudebestendig te maken en om te besparen bij de uitkeringen.

Die bevoegdheidsbepaling werd ingeschreven in het KB op het uniform begrip ?gemiddeld dagloon?. Maar de 'opdracht aan de Koning' is verstreken op 31 december 2015, zonder er gebruik van te maken.
Daarop greep de wetgever in door de begrenzing in de tijd van de wettelijke machtiging op te schuiven tot 31 december 2016. En op de valreep is dan een KB van 13 december 2016 verschenen, in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2016, dat ook al werd bekrachtigd door de wetgever, met ingang van 30 december 2016. De tekst is op dat moment in werking getreden en is zoals gezegd van toepassing op de risico's die vanaf deze datum plaatsvinden.

Aanpassingen

Het gaat om een wat vreemde constructie. Het wijzigings-KB werd blijkbaar door de Koning ondertekend één dag voor de commissievergadering over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - op 13 december 2016. En dus heeft het KB die datum, die dan door een technische correctie werd opgenomen in de aangenomen tekst van het wetsontwerp van de verzamelwet.

Samengevat komt het erop neer dat dankzij het nieuwe KB van 13 december 2016 een aantal loonelementen uit het begrip 'gemiddeld dagloon' worden verwijderd. Hierdoor kan de basis voor de berekening verlagen. Het gaat om premies de niet gekoppeld zijn aan de effectieve prestaties in het kwartaal van aangifte. Er komt ook meer duidelijkheid over het in aanmerking nemen van het loon voor overuren.
Belangrijk is ook dat het tijdstip waarop het gemiddeld dagloon wordt bepaald (sector ZIV-uitkeringen) naar voor wordt geschoven tot de laatste dag van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet. In zoverre de tewerkstelling 'stabiel' is gebleven op het vlak van kenmerken van de arbeidsverhouding.

Bron: Koninklijk besluit van 13 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip ?gemiddeld dagloon? wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht, BS 22 december 2016