Administratieve geldboete voor inbreuken op scheepvaartwetten

De wetgever wil inbreuken op de scheepvaartwetten bestraffen met een administratieve geldboete. Daardoor zullen daders van kleinere inbreuken (bv. het niet naleven van bepaalde meldingsformaliteiten) die geen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging hun straf niet langer kunnen ontlopen. België komt hiermee tegemoet aan de vraag van de Europese commissie en van nationale partners als de scheepvaartpolitie om te beschikken over een efficiënter en meer afschrikwekkend handhavingsbeleid.

Alle scheepvaartwetten

Het systeem van administratieve vervolging geldt voor alle inbreuken op de wetten en uitvoeringsbesluiten op de plezier-, binnen- en zeevaart. En komt naast het strafrechtelijk vervolgingsbeleid te staan. Bedoeling is dat de administratieve geldboete een alternatief vormt van de strafrechtelijke geldboete.

Toepassing nog niet voor morgen

De procedure krijgt dan wel een basiskader, voor heel wat items zijn nog uitvoeringsbepalingen nodig. Met als belangrijkste element de aanwijzing, de werking en de samenstelling van de bevoegde autoriteit. Aan dit KB wordt volop gewerkt. Maar nu is al duidelijk dat de autoriteit deel zal uitmaken van de DG Scheepvaart.

In elk geval is het wachten op de uitvoeringsKB's voor de procedure effectief kan worden toegepast.

Meldingsplicht

Bepaalde procedurele elementen zijn al bij wet vastgelegd. Zoals de meldingsplicht. De scheepvaartpolitie, het Maritiem Informatiekruispunt, iedere overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van hun ambt kennis krijgen van een inbreuk op de scheepvaartwetgeving zijn verplicht om de bevoegde autoriteit in te lichten. En dat binnen de 14 dagen.

Concreet wordt een exemplaar van het pv waarin de inbreuk is vastgesteld doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit.

Strafrechtelijk of administratief?

Ook het Openbaar Ministerie krijgt een exemplaar van het pv (net als de verdachte trouwens). Die moet de autoriteit binnen de maand laten weten of het al dan niet overgaat tot strafrechtelijke vervolging.

Kiest het OM voor strafrechtelijke vervolging of seponering om constitutieve redenen dan is geen verdere administratieve vervolging mogelijk. Seponeert ze niet om constitutieve redenen of is er geen tijdelijke kennisgeving dan is wel een administratieve procedure mogelijk. Die beslissing wordt genomen door de 'bevoegde autoriteit'.

Maar ook de bevoegde autoriteit kan de zaak seponeren. Doet ze dat niet en start ze een administratieve zaak op dan moet ze de verdachte oproepen. Deadline hiervoor is 'één jaar te rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd'.

De verdachte kan vragen om te worden gehoord.

Boetebedragen

De bedragen van de administratieve geldboetes die uiteindelijk door de autoriteit worden opgelegd, zijn gelijk aan de minima en maxima van de strafrechtelijke geldboetes. Verdachten moeten in beide procedures immers dezelfde sancties kunnen oplopen, dixit de wetgever. Er is mogelijkheid tot beroep.

Op de algemene procedure zijn er enkele bijzonderheden: er is een procedure voor gedepenaliseerde feiten, er is een mogelijkheid om bij een ernstig vermoeden van inbreuk een bankgarantie te vragen en er kan een Protocolakkoord met de Procureurs des Konings worden afgesloten dat kleinere inbreuken direct openstaat voor administratieve vervolging.

1 januari 2017

De wet dateert van 25 december 2016 en hoewel ze pas op 19 januari 2017 in het Belgisch Staatsblad is verschenen is ze van toepassing sinds 1 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, BS 19 januari 2017.