Minister van Financiën mag in 2017 lineaire obligaties, Staatsbons en Euro Medium Term Notes uitgeven

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wordt gemachtigd om in 2017 lineaire obligaties, Staatsbons en Euro Medium Term Notes uit te geven. Dat zegt een KB van 10 januari 2017.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste regels met betrekking tot lineaire obligaties, Staatsbons en Euro Medium Term Notes.

Lineaire obligaties

Het algemeen uitgiftekader van de lineaire obligaties wordt bepaald bij het KB van 16 oktober 1997 'betreffende de lineaire obligaties'.

Lineaire obligaties, in het kort OLO's, zijn effecten die een in opeenvolgende tranches uitgegeven staatslening belichamen.
Lineaire obligaties van verschillende tranches, die dezelfde kenmerken hebben, zijn fungibel en vormen één lijn.
Iedere lijn van lineaire obligaties wordt geïdentificeerd door een specifieke ISIN-standaardcode.
Tranches uitgegeven voor particulieren hebben echter een eigen ISIN-standaardcode tot op de eerstvolgende coupondatum, waarop zij fungibel worden met de hoofdtranche.

Lineaire obligaties hebben de vorm van gedematerialiseerde effecten of van een op naam gestelde inschrijving op een grootboek van de Staatsschuld.
De op naam gestelde inschrijvingen van lineaire obligaties kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd.

Lineaire obligaties worden uitgegeven via:

aanbestedingen na een offerteaanvraag;

inschrijvingen buiten mededinging;

omruilingen tegen effecten van de Staatsschuld;

iedere werkwijze van vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;

offertes van verkoop tegen vaste prijs;

de aanmaak van effecten voor de werkingsbehoeften van het systeem van automatische uitlening van effecten voor het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België;

de aanmaak van effecten voor de tijdelijke terbeschikkingstelling via cessie-retrocessie-verrichtingen of andere verrichtingen met een gelijkaardig economisch effect, van lineaire obligaties of gesplitste effecten aan de primary dealers en recognized dealers of andere instellingen aangeduid door het Federaal Agentschap van de Schuld die markthouder zijn in het elektronisch ?inter-dealer broker?-systeem, aangeduid door het Federaal Agentschap van de Schuld voor de markt van Belgische Schatkistwaarden.

Staatsbons

Het algemeen uitgiftekader van de Staatsbons wordt bepaald bij het KB van 9 juli 2000 'betreffende de uitgifte van Staatsbons'.

Staatsbons zijn vastrentende effecten met jaarlijkse coupons of gekapitaliseerde interesten uitsluitend bestemd voor particulieren. Ze worden uitgedrukt in euro.

De minister van Financiën kan op vaste data, in maart, juni, september en december, Staatsbons uitgeven.

Hij wordt eveneens gemachtigd om Staatsbons uit te geven:

op andere data,

bij de eindvervaldag van publieke Staatsleningen.

De keuze van de Staatsbons die uitgegeven worden, gebeurt in principe ten laatste twee weken vóór de opening van de inschrijvingsperiode.

De minister van Financiën bepaalt het type van uitgegeven Staatsbon, de datum van de opening en de datum van afsluiting van de inschrijvingsperiode, en de datum van de storting der gelden.
Ingeval een gebeurtenis een plotse en aanzienlijke wijziging teweegbrengt in de marktrendementen, kan de minister van Financiën bij wijze van uitzondering afzien van een uitgifte, de inschrijvingsperiode inkorten, de interestvoet wijzigen of de uitgifteprijs wijzigen.

Euro Medium Term Notes

Het algemeen uitgiftekader van de Euro Medium Term Notes wordt bepaald bij het KB van 22 juni 2008 'betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat'.

De minister van Financiën wordt gemachtigd om over te gaan tot de uitgifte, op de internationale kapitaal- en geldmarkten, van financiële instrumenten die 'Euro Medium Term Notes' genoemd worden.

De uitgifte kan in vreemde munt of in euro gebeuren.

Het totaal uit te geven bedrag van de Euro Medium Term Notes is onbeperkt.

De looptijd van de Euro Medium Term Notes bedraagt minimaal een maand en maximaal honderd jaar.

De minister van Financiën of de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld die hij aanwijst, zijn gemachtigd om de uitgifteverrichtingen te realiseren en iedere maatregel te nemen die vereist is voor het goede verloop daarvan in functie van de behoeften en de belangen van de Schatkist.
Zij mogen aldus alle overeenkomsten en documenten ondertekenen die de uitgifte van Euro Medium Term Notes beheersen en het bedrag, de financiële voorwaarden en de uitgiftemodaliteiten van iedere uitgifte vaststellen.

In werking

Het KB van 10 januari 2017 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 10 januari 2017 dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2017, van de uitgifte van de leningen genaamd ?Lineaire obligaties?, van de leningen genaamd ?Staatsbons?, alsook van ?Euro Medium Term Notes?, BS 24 januari 2017.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, BS 25 oktober 1997.
- Koninklijk besluit van 9 juli 2000betreffende de uitgifte van Staatsbons, BS 1 augustus 2000.
- Koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat, BS 24 juni 2008.
- Koninklijk besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat, BS 27 december 2012.
- Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat, BS 13 januari 2017.