Centraal register collectieve schuldenregelingen komt eraan (art. 83-90 en 108 Potpourri IV)

Justitie krijgt er een nieuwe elektronische gegevensbank bij: het centraal register collectieve schuldenregelingen. De nieuwe gegevensbank dient voor het beheer, de opvolging en de behandeling van de collectieve schuldenregelingen. Stukken en gegevens over de procedure worden er in opgenomen. Het register vormt het platform voor de gegevensuitwisseling tussen de rechtbank, de schuldbemiddelaars, de schuldenaars en de schuldeisers.

Beheerder

De Orde van de Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone staan samen in voor de uitwerking en het beheer van het register.

Inhoud

In het register komen alle stukken en gegevens over de procedure collectieve schuldenregeling. Het gaat onder meer om de volledige inhoud van het oorspronkelijke verzoek, de beschikking van toelaatbaarheid, de uitwisselingen tussen de partijen, de rechtbank en de schuldbemiddelaar, de conclusies, de stukken en de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Het register vormt de authentieke bron voor alle gegevens en akten die er in staan.

Toegang

De toegang tot het register is beperkt. De wet geeft toegangsrechten aan de bij de dossiers betrokken magistraten, griffiers en schuldbemiddelaars, aan de twee ordes en aan de betrokken schuldenaars en schuldeisers. Een KB kan ook nog aan andere categorieën toegang geven. Gedacht wordt bv. aan de advocaten van de partijen of aan de OCMW's.

De gegevens mogen niet aan anderen bekendgemaakt worden.

Informatieplicht

De beheerder moet de schuldenaar voldoende inlichten. Hij informeert hem onder meer over

welke gegevens in het register staan;

wie toegang heeft tot die gegevens;

hoelang de gegevens bewaard worden; en

hoe hij zelf de gegevens kan inzien.

Bewaartermijn

De gegevens worden in het register bewaard tot vijf jaar na het einde van de collectieve schuldenregeling. Daarna gaan ze naar het Rijksarchief.

Financiering

De FOD Economie financiert de oprichtings- en beheerskosten van het centraal register.

Inwerkingtreding

De artikelen 83 tot 90 en 108 van de wet van 25 december 2016 zijn in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 83?90 en 108 Potpourri IV)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 1675/20-1675/26)
Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (art. 20)