Ordes niet bevoegd voor toezicht op derden- en rubriekrekeningen van advocaten-gerechtelijke mandatarissen (art. 69 en 70 Potpourri IV)

De Orde van de Vlaamse Balies en haar Franstalige tegenhanger kunnen geen controle uitoefenen op de derden- en rubriekrekeningen van de advocaten in het kader van hun gerechtelijk mandaat. Die regel geldt eigenlijk al lang, maar nu wordt hij ook opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. De twee ordes zijn alleen bevoegd voor het toezicht op de derden- en rubriekrekeningen die advocaten hebben als advocaat. Een gelijkaardige regeling geldt trouwens ook voor het toezicht op de derden- en rubriekrekeningen die gerechtsdeurwaarders in het kader van een gerechtelijk mandaat beheren.

Gerechtelijk mandaat

De derden- en rubriekrekeningen die beheerd worden door een advocaat in het kader van een gerechtelijk mandaat vallen niet onder de toezichtsregels van de Orde van de Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone. Dit soort derden- en rubriekrekeningen - het gaat om rekeningen die de advocaat als gerechtelijk mandataris beheert en waarvan hij zelf titularis is - wordt expliciet uit het toepassingsgebied van die toezichtsregeling gehaald. Concreet gaat het bv. om rekeningen van curatoren en schuldbemiddelaars waarop gelden worden gestort die naar cliënten of derden moeten worden doorgestort (derdenrekening) of die worden geopend voor een bepaald dossier of een bepaalde cliënt (rubriekrekening).

De toezichtsregeling van de Ordes geldt dus alleen voor derden- en rubriekrekeningen die de advocaat beheert in zijn hoedanigheid van advocaat.

Een gelijkaardige regel geldt trouwens ook voor het toezicht van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op de derdenrekeningen en rubriekrekeningen van de gerechtsdeurwaarders. De rekeningen die de gerechtsdeurwaarders beheren in het kader van een gerechtelijk mandaat vallen buiten dat toezicht.

Praktisch

In de praktijk verandert er eigenlijk niets. De derden- en rubriekrekeningen van gerechtelijke mandatarissen vallen al sinds jaar en dag - en dat blijft in de toekomst verder het geval - onder de controle van de rechtbank. Wat betekent dat de verschillende Ordes en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders er geen toezicht kunnen op uit oefenen. Alleen was dat nog niet voorzien in de wetgeving. Voortaan dus wel. De beroepsorden kunnen evenmin sancties en maatregelen uitwerken. Ook dit is een prerogatief van de rechtbank.

Strenger toezicht

Een KB kan regels vastleggen voor het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op derdenrekeningen en rubriekrekeningen. Bedoeling is om het wettelijk toezicht te verstrengen, maar dan op een meer efficiënte en meer elektronische manier.

Inwerkingtreding

De artikelen 69 en 70 van de wet van 25 december 2016 zijn in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 69 en 70 Potpourri IV)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 446quater en 522/1)