Inkoop eigen aandelen: KB verduidelijkt voorwaarden voor genoteerde vennootschappen en vennootschappen met effecten op een MTF

Een KB van 22 december 2016 verduidelijkt de voorwaarden waaronder een genoteerde vennootschap of een vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een multilateral trading facility (MTF) - voor zover die MTF met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek werkt - inkoopverrichtingen van eigen aandelen mag uitvoeren.

De nieuwe voorwaarden gelden vanaf 10 februari 2017.

Openbaarmaking inkoopverrichtingen

Genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een multilaterale handelsfaciliteit (multilateral trading facility, afgekort MTF), die eigen effecten (eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben) inkopen, zijn verplicht om hun inkoopverrichtingen uiterlijk op het einde van de zevende beursdag nadat ze de verrichtingen uitvoerden, openbaar te maken.

In het KB van 22 december 2016 staat nu dat deze openbaarmaking bij een inkoopverrichting op termijn uiterlijk op het einde van de zevende beursdag na de datum waarop de inkoopovereenkomst wordt afgesloten, moet plaatsvinden.

De vennootschappen moeten bij de openbaarmaking ook volgende gegevens meedelen:

de datum van de verrichting;

het tijdstip waarop de verrichting heeft plaatsgevonden als zij niet is uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF (nieuw !);

het aantal verkregen effecten;

de prijs van de verkregen effecten;

de handelsmethode, en de markt of de MTF waarop de verrichting heeft plaatsgevonden.

Ze moeten deze gegevens ook beschikbaar stellen op hun website.

Wanneer de vennootschap de informatie openbaar maakt, deelt ze die tegelijkertijd mee aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA kan de vennootschap ook vragen om haar te laten weten welke bemiddelaar de inkoopverrichtingen heeft uitgevoerd.

De informatie die openbaar wordt gemaakt over inkoopverrichtingen die in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF zijn uitgevoerd, mag gebundeld worden per beursdag en per markt of per MTF. Daarbij moet ook de gemiddelde prijs, de hoogst betaalde prijs en de laagst betaalde prijs vermeld worden.
De informatie die openbaar wordt gemaakt over inkoopverrichtingen die buiten het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF zijn uitgevoerd, moet niet gebundeld worden.

De openbaarmaking gebeurt volgens de regels van het 'KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van financiële emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt' (art. 5, eerste lid, art. 35, § 1, art. 36, § 1, eerste lid, § 2 en § 3, en art. 37).

De regels van artikel 4, § 1, tweede lid, 8°, a) en b) van het 'KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten' gelden bij toepassing van artikel 35 van het 'KB van 14 november 2007'.

Toezicht FSMA

De FSMA ziet erop toe dat de genoteerde vennootschappen en vennootschappen met effecten op een MTF bovenstaande regels toepassen.

Stelt de FSMA vast dat een vennootschap deze regels niet naleeft, dan brengt zij deze vennootschap daarvan op de hoogte en verzoekt haar om binnen een bepaalde termijn haar opmerkingen mee te delen.
Na het verstrijken van deze termijn kan de FSMA - op de manier die zij bepaalt en op kosten van de betrokken vennootschap - een waarschuwing openbaar maken die vermeldt dat de betrokken vennootschap bovenstaande regels niet heeft nageleefd. Als zij dit aangewezen vindt, kan zij (om rekening te houden met de opmerkingen van de vennootschap) een waarschuwing openbaar maken die verschilt van haar oorspronkelijke standpunt.

Voor de uitvoering van haar toezichtsbevoegdheid kan de FSMA de vennootschappen die bovenstaande regels moeten naleven, de financiële tussenpersonen, de leden van een Belgische gereglementeerde markt of MTF, de marktondernemingen, de MTF's, de verrekenings- of vereffeningsinstellingen, en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, vragen om haar elke informatie en elk document, in welke vorm ook, te bezorgen, inclusief informatie en documenten die betrekking hebben op de relaties tussen de tussenpersoon en een bepaalde cliënt.

Gelijke behandeling aandeelhouders en certificaathouders

De prijs die genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF bieden, is gelijkwaardig en waarborgt de gelijke behandeling van de aandeelhouders en certificaathouders:

wanneer de inkoopverrichting wordt uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF, of,

wanneer de inkoopverrichting niet in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF wordt uitgevoerd: indien de geboden prijs lager is dan of gelijk is aan de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs, in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt waarop de vennootschap genoteerd is, of, indien het effect niet is toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, in het centraal orderboek van de ?in termen van liquiditeit meest relevante MTF?. Dit is de MTF waarop het volume voor de effecten waarop de verrichting betrekking heeft, het hoogst was in de laatste drie maanden vóór de verrichting.

Bij een inkoopverrichting op termijn is de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs die als referentie wordt gehanteerd, de biedprijs die in het centraal orderboek verschijnt op het ogenblik dat de inkoopovereenkomst wordt afgesloten, vermeerderd met de rente die overeenstemt met de normale marktvoorwaarden (nieuw tweede lid, art. 208, KB/W.Venn.; art. 2, KB van 22 december 2016).

In werking

Het KB van 22 december 2016 treedt in werking op 10 februari 2017, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, BS 31 januari 2017.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, BS 6 februari 2001 (KB/W.Venn.) (art. 207 en art. 208)
- Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, BS 6 augustus 1999 (W.Venn.) (art. 620)