Brusselse lokale besturen moeten mensen met handicap aanwerven

De Brusselse lokale besturen, zoals de gemeenten, worden verplicht om mensen met een handicap aan te werven. Per schijf van 20 VTE moeten ze minstens één persoon met een handicap halftijds in dienst nemen. Overeenkomsten met maatwerkbedrijven kunnen die verplichting vervangen.

Handicap

Brussel legt vast welke mensen met een handicap in aanmerking komen om het quotum van een halftijdser met een beperking per 20 VTE's in te vullen. Er zijn acht categorieën. Het gaat bijvoorbeeld om

mensen die geregistreerd staan als persoon met een handicap bij welbepaalde instellingen of van die instellingen een beslissing tot bijstand hebben gekregen (bv. het VAPH, het DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid, de Service Phare of het AViQ);

slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsongeval met een attest van het Fedris of de Sociaal-Medische Rijksdienst waaruit een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt;

slachtoffers van een ongeval van gemeen recht met een vonnis waaruit een handicap of arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt;

slachtoffers van een thuisongeval met een beslissing van de verzekeringsinstelling waaruit een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt;

mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietoelage;

mensen met een diploma buitengewoon onderwijs;

mensen die door het Bestuur van de Medische Expertise of door de interne of externe dienst Preventie en Bescherming op het werk van de vorige werkgever ongeschikt zijn bevonden voor de uitoefening van hun dagelijkse activiteit maar wel geschikt voor sommige andere functies.

Vrijstelling

De lokale besturen kunnen vrijgesteld worden van die tewerkstellingplicht. Als ze overeenkomsten sluiten voor werken, leveringen en diensten met maatwerkbedrijven.
Om te berekenen met hoeveel tewerkgestelde werknemers met een handicap een dergelijke overeenkomst kan gelijkgesteld worden, wordt de prijs dat het bestuur betaalt voor de werken, leveringen en diensten (exclusief btw) gedeeld door de jaarvergoeding van een voltijdser met weddeschaal D4 van administratief medewerker en met 10 jaar anciënniteit. Het resultaat daarvan is het equivalent van het aantal werknemers met een handicap dat tewerkgesteld wordt door het lokale bestuur.

Als het lokaal bestuur op grond van het quotum meer dan één VTE met een handicap moet tewerkstellen, mag ze aan de helft van die plicht voldoen via overeenkomsten met maatwerkbedrijven.

Evaluatie

De nieuwe verplichtingen worden na een jaar geëvalueerd. Een verslag hierover gaat naar het Brussels Parlement. Als blijkt dat bepaalde besturen de norm niet naleven, worden de gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten hierover ingelicht.

Inwerkingtreding

De nieuwe ordonnantie van 2 februari 2017 treedt in werking op 8 februari 2017.

Bron: Ordonnantie van 2 februari 2017 betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen, BS 8 februari 2017