Brussel versoepelt telewerk

Heel wat Brussels ambtenaren kunnen al geruime tijd telewerken. De telewerkregels worden nu versoepeld. Er kan meer aan telewerken gedaan worden, en het kan nu ook per halve dag. Andere belangrijke verandering is dat de voorwaarden om in telewerk te kunnen stappen minder streng worden. En het personeel kan een klacht indienen wanneer de functionele chef negatief adviseert over telewerk.

Overheidsdiensten

Voortaan kunnen ook de personeelsleden van Brussel-Preventie en Veiligheid telewerken.

Telewerken was al mogelijk voor de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Brusselse instellingen van openbaar nut, de ESRBHG, Net Brussel, de BHDBDM en BRUGEL.

Voorwaarden

Het personeel kan makkelijker gaan telewerken. Er zijn nog maar twee voorwaarden:

het telewerk moet verenigbaar zijn met de functie; en

de functionele chef geeft een gunstig gemotiveerd advies over het telewerk.

Tot nu moest het personeelslid ofwel voltijds ofwel minstens 80% werken om te kunnen telewerken. Die regel is geschrapt. Net als onder meer de regel dat het personeelslid al minstens een jaar moest aangesteld zijn binnen de Directie waaronder hij valt.

Aanvraag

Voortaan kan het personeelslid op elk moment van het jaar een individuele telewerkaanvraag indienen. Tot nu moest een aanvraag ten laatste binnen zijn op 30 september.

De procedure die op de aanvraag volgt wordt bijgestuurd. De functionele chef behandelt en verstuurt de aanvraag binnen drie werkdagen naar de HR-dienst. Is het advies van de chef gunstig is, dan staat HR het telewerk ambtshalve toe.

De functionele chef die een ongunstig advies geeft moet dat bijzonder motiveren. Een kopie van het negatief advies gaat binnen drie werkdagen naar het personeelslid. Dat kan een schriftelijke klacht indienen bij HR. Dit binnen acht werkdagen. De klacht wordt bij het aanvraagdossier gevoegd. Wordt er geen klacht ingediend tegen het negatief advies, dan is de aanvraag sowieso geweigerd.

Elke maand gaan de dossiers met een negatief advies naar de directieraad van de betrokken instelling. Die neemt binnen de maand een definitieve én gemotiveerde beslissing. In de vakantiemaanden juli en augustus worden er geen beslissingen genomen. Dat gebeurt dan later, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Drie dagen per week

Een voltijds personeelslid kan voortaan drie dagen per week telewerken. Voor een deeltijdser wordt dit maximum naar verhouding verminderd.

Tot nu werd het telewerk op maandbasis bekeken. Een voltijdser mocht - op maandbasis - voor maximum twee vijfde van zijn prestaties telewerken. Een deeltijdser (vroeger alleen met een tewerkstelling van minstens 80%) mocht - op maandbasis beschouwd - maximum een dag per week telewerken.

Volledige of halve dagen

Telewerken kan voortaan per volledige of halve dag. Tot nu kon het alleen in volledige dagen.

Privégebruik

Tot nu mocht het personeelslid het door de werkgever beschikbaar gestelde materiaal in geen geval privé gebruiken. Voortaan mag dat wel, maar wel alleen maar na akkoord van de werkgever en volgens de voorwaarden die die vastlegt.

Overmacht

Bij defecte apparatuur of een ander geval van overmacht waardoor de telewerker niet kan werken, moet de telewerker 'alles in het werk stellen' om in de kantoren van de werkgever te gaan werken. Die 'alles in het werk stellen' is nieuw in vergelijking met de oude regeling.

Beëindiging telewerk

Tot nu kon in uitzonderlijke omstandigheden het telewerk opgeschort worden, als dat echt nodig was voor de werking van de dienst. De opschorting was beperkt in de tijd. De opschortingsregeling is nu geschrapt.

Het telewerk wordt - net zoals in de oude regeling - wel beëindigd bij een werkonderbreking van meer dan drie maanden. Het jaarlijks verlof wordt niet meegeteld. Vanaf nu wordt er evenmin rekening gehouden met het zwangeschapsverlof. Nieuw is ook dat de functionele chef voortaan wel kan toelaten dat het telewerk - na die lange afwezigheid - toch gewoon doorgaat.

Inwerkingtreding

Het nieuwe Brusselse besluit van 26 januari 2017 treedt in werking op 25 februari 2017. Het oude besluit van 3 mei 2012 wordt opgeheven.

De goedkeuringen voor telewerk op basis van het oude besluit blijven nog behouden voor zes maanden. De nieuwe regels over de organisatorische aspecten van het telewerk en de stopzetting ervan zijn ook van toepassing op de oude goedkeuringen.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 betreffende telewerk, BS 15 februari 2017