Naar een Vlaamse huurcodex?

De Vlaamse regering krijgt in een decreet van 24 februari 2017 de bevoegdheid om alle private huurbepalingen te coördineren.
Maar dat betekent nog niet dat er ook effectief een Vlaamse private huurcodex komt?

Tijdens de laatste staatshervorming werd de bevoegdheid voor 'de specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan' overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten. De decreetgever geeft nu de opdracht aan de Vlaamse regering om alle bepalingen die te maken hebben met het woninghuurrecht te coördineren.

De regering is er echter nog niet uit hoe ze dit gaat aanpakken.
De Vlaamse Wooncode bevat al een delegatie aan de Vlaamse regering om alle decretale bepalingen te coördineren die te maken hebben met het woonbeleid en het sociale grond- en pandenbeleid.
Die delegatie laat al toe om alle voorschriften - en dus ook die inzake het woninghuurrecht - onder te brengen in één enkele tekst. Dat zou dan een soort van geüpgradede versie worden van de Vlaamse Wooncode.

De nieuwe delegatiebepaling geeft de Vlaamse regering echter de mogelijkheid om de bepalingen inzake het woninghuurrecht op te nemen in een aparte tekst.
Bijvoorbeeld in een eigen Vlaams Huurdecreet.

Minister van Wonen Liesbeth Homans verklaarde in het parlement dat er nog geen keuze gemaakt is tussen beide opties. Toch lijkt zij een lichte voorkeur te hebben voor de 2e optie: ?Het afzonderlijk houden van alle bepalingen met betrekking tot het woninghuurrecht bevordert in ieder geval de kenbaarheid van het woninghuurrecht, wanneer dit in een aparte (korte) tekst wordt gehouden?.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Delegatiebepaling: 30 maart 2017.

Bron: Decreet van 24 februari 2017 houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving, BS 20 maart 2017.